Elevernes undervisningsmiljø på Skals

Loven om "elevers og studerendes undervisningsmiljø" trådte i kraft den 1. august 2001.

Loven siger, at undervisningsmiljøvurderingen skal være tilgængelig på skolen for elever og andre interesserede, miljøvurderingen skal revideres, når der sker ændringer, der har betydning for undervisningsmiljøet, dog mindst hvert tredje år.

Desuden skal undervisningsmiljøvurderingen indeholde mindst følgende forhold:

1. Kortlægning af skolens fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø.

2. Beskrivelse og vurdering af eventuelle undervisningsmiljøproblemer.

3. Udarbejdelse af en handlingsplan, hvor det fremgår, i hvilken takt og rækkefølge de konstaterede problemer skal løses.

4. Forslag til retningslinjer for opfølgning på handlingsplan.

Endelig siges det afsluttende i loven, at skolens ledelse skal inddrage undervisningsmiljørepræsentanter i planlægningen, tilrettelæggelsen og gennemførelsen af samt opfølgningen på undervisningsmiljøvurderingen.

Skals Efterskole undervisning

UMV 2003

Sikkerhedsudvalget gik i foråret 2003 meget aktivt ind i arbejdet med at lave den første UMV. Undersøgelsen tog sit udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse, som blev forelagt eleverne til godkendelse, og som alle eleverne skulle besvare

Senere på foråret færdiggjorde sikkerhedsudvalget spørgeskemaerne efter en række møder.

Efterfølgende tog sikkerhedsudvalget fat på elevernes besvarelser og kommentarer og opstillede en handlingsplan for undervisningsmiljøvurderingen for Skals Efterskole. Af planen fremgik det, i hvilken takt og rækkefølge de konstaterede problemer skulle løses.

Sikkerhedsudvalget tog efterfølgende fat på handlingsplanen og i efteråret 2004 afsluttede udvalget arbejdet med de problemstillinger, som kunne løses.

UMV 2006

Som tidligere nævnt skal der i henhold til loven senest hvert tredje år gennemføres en undervisningsmiljøundersøgelse. Sikkerhedsudvalget gennemførte i foråret 2006 en ny UMV.

Undersøgelsen fulgte den samme procedure som ved den foregående undersøgelse. Denne gang udvalgtes en tilfældig gruppe af elever i skolens 9. og 10. klasser (28 elever i alt) som besvarede et spørgeskema, omhandlende elevernes fysiske såvel som psykiske undervisningsmiljø.

UMV 2009

I efteråret 2009 gennemførtes i henhold til loven en UMV, som baserede sig på spørgeskemaer, som alle elever på skolen besvarede.

Undervisningsmiljøet på Skals Efterskole

UMV 2013

I efteråret 2013 gennemførtes en UMV

Undersøgelsen baserede sig på spørgeskemaer, som blev udarbejdet i et samarbejde med CUR (Center for Ungdomsstudier), som alle skolens elever besvarede.

Der blev udarbejdet handleplan, som senere blev fulgt op på og evalueret.

UMV 2016

I efteråret 2016 gennemførtes en ny UMV. Undersøgelsen baserede sig på nedenstående spørgeskemaer, som blev udarbejdet i et samarbejde med CUR (Center for Ungdomsstudier), og som alle elever havde mulighed for at besvare.

Se spørgeskemaer her:

Efterfølgende tog sikkerhedsudvalget fat på elevernes besvarelser og kommentarer. Der er udarbejdet en handlingsplan for undervisningsmiljøet på Skals Efterskole. Planen er fremlagt, diskuteret og godkendt på medarbejdermøde og i MIO. Af planen fremgår det, i hvilken takt og rækkefølge de konstaterede problemer skal løses.

Desuden er udvalget enige om fremadrettet og løbende at følge op på handlingsplanen og tage fat på evt. nye opståede problemer og forsøge at løse disse.

Status i december 2016 er, at handlingsplanen er blevet lagt på nettet under offentlig adgang. Desuden er alle, der er ansvarlige for berørte problemfelter, kontaktet med henblik på at forsøge at løse de problemer, som eleverne havde peget på i undersøgelsen.

Sikkerhedsudvalget tager nu efterfølgende fat på handlingsplanen og sikkerhedsudvalgets arbejde er afsluttet, når de nævnte problemer er løst.

Generelt tillader vi os at konkludere, at der synes at være endog overordentlig stor tilfredshed fra elevernes side med skolens undervisningsmiljø.

Se efterskolens handlingsplan her

Skals, december 2016

Sikkerhedsudvalget:

Anne Marie Falk Kristensen           Sven Primdal
Sikkerhedsrepræsentant           Forstander

 

UMV 2019

I december 2019 blev der i forbindelse med midtvejsevaluering lavet en undersøgelse af undervisningsmiljøet. Det var spørgsmål til de fysiske rammer såvel som den sociale trivsel i forbindelse med den faglige undervisning.

Hent UMV2019 her

 

UMV 2022

I december 2022 blev der i forbindelse med midtvejsevaluering lavet en undersøgelse af undervisningsmiljøet. Det var spørgsmål til de fysiske rammer såvel som den sociale trivsel i forbindelse med den faglige undervisning.

Hent UMV2022 her

 

Undervisningsmiljøet på Skals Efterskole
Undervisningsmiljøet på Skals Efterskole