Selvevaluering på Skals Efterskole

Evaluering på Skals Efterskole skal være en naturlig og til stadighed løbende proces, som har til formål at videreudvikle og forbedre skolen på alle områder

 

Alle sider af livet på skolen skal kunne gøres til genstand for evaluering under en eller anden form.

Bestyrelsen arbejder hvert andet år med en mere formel selvevaluering, der tager sit afsæt i skolens værdigrundlag. Laver vi faktisk den skole, vi gerne vil lave?

Selvevaluering Skals Efterskole 2022

 

Bestyrelsen valgte i 2022 at lave en større undersøgelse af sammenhængen mellem værdigrundlag, hjemmeside og elevernes oplevelse af opholdet. For at sikre et blik udefra fik vi en sociologistuderende til at lave interview med eleverne og på den baggrund udarbejde en statusrapport.

Arbejdet blev fremlagt for bestyrelsen og medarbejderne har også set og diskuteret rapporten.

 

Der var generelt meget stor tilfredshed med efterskolelivet. Der var særligt fire fokusområder der blev belyst:

  • Det sociale liv blandt eleverne
  • Relationen til personale
  • Den boglige profil
  • Den internationale profil

 

Eleverne gav generelt udtryk for en stor grad af trivsel, og at de havde det godt med hinanden.

 

Relationen til personalet var også god, men der var hos nogle elever en usikkerhed på, om de måtte gå til andre end deres kontaktlærer med problemer, hvis de følte, at det ikke var kontaktlæreren, der var bedst for dem at snakke med. I takt med et stigende antal unge med personlige udfordringer hos os som i det resterende samfund, skal vi hele tiden sørge for at holde os opdaterede og udvikle os som personale for bedst muligt at kunne hjælpe eleverne Men vi skal også være gode til at gøre det mere klart, hvad vi kan hjælpe med. og hvad der kræver professionel hjælp udefra. Disse spørgsmål arbejder vi videre med i personalegruppen.

 

Eleverne er generelt tilfredse med den boglige profil. Den fylder meget i deres valg af skolen, og vi arbejder i disse år med at styrke kulturen i forhold til løbende evaluering af den faglige undervisning for at sikre, at alle føler sig udfordret og udvikler sig.

 

Den internationale profil fylder meget for eleverne. De er glade for både at have et internationalt fokus på skolen og for at komme ud i verden og være en del at kulturmødet med andre unge. For nogle elever er der dog en endnu større forventning til en international hverdag. Herunder til hvor meget engelsk der bliver talt i hverdagen. Med afsæt i rapporten har vi i december afholdt en fælles temadag med bestyrelse og medarbejdere for at gøre os mere bevidste om, hvad der definerer os som en efterskole med en international profil. Formålet var både at udvikle indholdet og selv blive mere afklarede og præcise i forhold til vores profil for på den måde også at kunne være mere præcise i vores kommunikation til eleverne om, hvad de kan forvente.

 

Skals Efterskole – december 2022

 

Boglig efterskole i jylland
Skals Efterskole fællesmøde i Huset