Selvevaluering på Skals Efterskole

Evaluering på Skals Efterskole skal være en naturlig og til stadighed løbende proces, som har til formål at videreudvikle og forbedre skolen på alle områder.

Alle sider af livet på skolen skal kunne gøres til genstand for evaluering under én eller anden form.

På bestyrelsens møde i august foretager bestyrelsen en samlet "selvevaluering" af skolens funktion i det foregående skoleår.
Denne selvevaluering sker på baggrund af de evalueringer, som finder sted mange steder på skolen i løbet af året, og konklusionerne fra disse delevalueringer er baggrunden for bestyrelsens endelige evaluering. Bestyrelsens endelige selvevaluering foretages i lyset af det vedtagne værdigrundlag.

Bestyrelsen formulerer dernæst en konklusion, som indføres i referatet fra bestyrelsesmødet. Det er denne konklusion, som er offentligt tilgængelig.

Følgende områder har i det forløbne skoleår 2016/2017 været genstand for evaluering, idet det er den ansvarlige for området, der vælger formen og også formulerer en konklusion af evalueringen, som så meddeles skolens bestyrelse:

OMRÅDER ANSVARLIG FORM
Bestyrelsens arbejde Formanden Valgfri
Medarbejderrådet Medarbejderrådsformand + TR Valgfri
Samarbejdet i medarbejdergr. Forstanderen MUS
MIO Forstanderen Valgfri
Elevernes vurdering af opholdet Forstanderen Spørgeskema
Skoleårets løbende aktiviteter Medarbejderrådsformand Valgfri

-> Download elevernes evaluering af opholdet 2018/2019

Bestyrelsens konklusion:

På grundlag af en samlet vurdering af evalueringen konkluderes hermed, at forældre og elever udtrykker en generel stor tilfredshed med Skals Efterskole og med det udbytte, som de søgte. Mange nævner i denne sammenhæng skolens klare holdninger og ikke mindst udmøntningen af dem, som noget væsentligt. Forældrene udtrykker ligeledes, at de har været trygge ved deres barns ophold på Skals Efterskole.

Det fremgår også af evalueringen, at informationsniveauet omkring skolens hverdag generelt set har været højt, ligesom der har været stor tilfredshed med den måde hvorpå medarbejdere og ledelse har løst deres opgaver.

Det er således bestyrelsens opfattelse, at det fortsat er både trygt, sjovt og udviklende at være elev og medarbejder på Skals Efterskole.

Selvevaluering Skals Efterskole