SKAL's sociale charter

På SKALs støtter vi op om Efterskoleforeningens slogan ”Hele Danmarks efterskole”, og vi forsøger, så godt vi nu kan, at leve op til lovens ord om ”åbenhed for alle” - forstået således, at ”alle efterskoler ikke skal rumme alle, men alle skoler skal rumme nogle elever med dårligere forudsætninger for at vælge efterskole”. På SKALs ser vi således mangfoldigheden af unge som en kvalitet og styrke i dannelsen af det forpligtende fællesskab.

SKALs’ sociale charter bygger på følgende overvejelser:

Økonomiske overvejelser:


Tilgængelighed: 

 • Indmeldelsesgebyr og skolens ugepris bør ikke afskære elever fra at vælge SKALs af økonomiske grunde. Vi har den grundholdning, at vi altid går i dialog med forældre, der har økonomiske vanskeligheder med at betale det fulde beløb for et ophold. Udgangspunktet for dialogen er ”Hvad kan I som familie betale om ugen?”. Herefter undersøger vi, om skolen kan påtage sig resten af betalingen.
 • Vi opkræver indmeldelsesgebyr relativt sent forud for skolestart, af hensyn til ikke at forpligte forældre til at binde sig økonomisk for tidligt. Også omkring spørgsmål vedrørende refundering er skolen bevidst om ikke at forlange for meget i forhold til tidsfrister og regler. Hvis forældre har brug for mere betænkningstid, efterkommer skolen det som regel.
 • Vi efterstræber at følge Efterskoleforeningens vejledning ”Etik og kontrakt” når det gælder opkrævninger og tidsfrister.

Gennemsigtighed:

 • PÅ SKALs ønsker vi, at der skal være åbenhed om priser og tilbud, så det for forældre er muligt at sammenligne prisen for et ophold på SKALs med andre skoler. Vi er af den holdning, at unødige betalinger kan være en stopklods for elever og forældre, når de vælger efterskole. Vi ønsker ikke at lave en selektering af vore elever i indkomstgrupper, hvor vi afholder økonomisk trængte familier fra at komme på SKALs (se overvejelser om tilgængelighed ovenfor). 

Kulturelle overvejelser

 • Vi er ikke en boglig eliteskole, hvor det forudsætter, at man som elev skal være super-dygtig i de boglige fag. Vi er dog heller ikke en efterskole for elever, hvis man pga skoletræthed ikke længere orker boglig undervisning. Dertil fylder de boglige fag for meget i skemaet. Vi er en efterskole for elever, der ønsker at lære noget, og som er indstillet på at gøre en koncentreret indsats for at blive dygtigere. SKALs er således ikke blot en skole for elever som kan, men i lige så høj grad en skole for elever, som vil.
 • Skolen serverer en variation af mad – efter elevernes valg og behov.
 • Indkvartering bør ikke være en hindring for at være elev på SKALs. Eleverne kan vælge mellem at bo på blandet etage og ren pige- eller drengeetage.

Sociale overvejelser

 • Vi er på SKALs optaget af at give elever med særlige behov mulighed for at blive en del af et fællesskab med hovedsageligt stærke elever (dog tilbyder vi ikke decideret specialundervisning). Der afsættes de nødvendige ekstra ressourcer i et samarbejde med forældre og kommune/sociale myndigheder.
 • For at opnå størst mulig trivsel hos eleverne, har vi løbende samtaler med alle elever (k-samtaler). Derved opnår vi et godt kendskab til eleverne og deres velbefindende. Det betyder, at vi meget tidligt har mulighed for at opdage, hvis en elev ikke trives og derved får en mulighed for at sætte ind med de redskaber, der måtte være nødvendige. Vi tager særlige hensyn til de pressede elever: F.eks. færre valgfag, færre lektier. Vi giver mulighed for at bruge ”time out” (i hjemmet).
 • Vi benytter os af henvisning til en psykolog eller en coach. Skolen har desuden en ansat socialrådgiver, som samarbejder med skolens lærere om enkelte elevers trivsel.
 • Vi samarbejder gerne tæt med kommuner og andre relevante myndigheder.
 • Vi holder enkelte pladser til unge ny-danskere.
 • Vi drøfter løbende, hvad vi er gode til at håndtere/rumme – og hvad vi er mindre gode til (kompetencer – ressourcer – profil).

 

Skals, november 2016
Sven Primdal
Forstander