Gå i 0.g på Skals Efterskole (aldersintegreret 9. og 10. årgang)

Vores Internationale Efterskoles 9. klasse og 10. klasser er for dig, der har brug for at pudse din faglige form af forud for næste trin på stigen, som for de fleste af eleverne på SKALs Efterskole går i retning af en gymnasial uddannelse.

I alle fagene og på alle niveauer er kvalitetspræget og faglig undervisning i højsædet og den enkelte elev i centrum. Lærerne underviser i deres linjefag, og er således højt kvalificerede. Undervisningen er organiseret, så du kan følge med i det tempo, som er nødvendigt for din faglige og personlige udvikling, samtidig med at du udfordres.

Undervisningen baserer sig på lige dele undervisningsdifferentiering og niveaudeling. Udgangspunktet for undervisningen er stamhold med elever fra både 9. og 10. årgang. Når eleverne er (hjemme) undervises der aldersintegreret. Når eleverne er (ude) samles de i 9. og 10. klasser, eller de niveaudeles ud fra f.eks. fagligt standpunkt, personlige læringsstile, køn, emner, behov mv. i fagene dansk, matematik, engelsk og tysk.

Se film om aldersintegration her.

Gymnasieforberedende efterskole

Hvorfor aldersintegration?

Det er velkendt, at elever lærer forskelligt og i forskellig tempi. Denne grundlæggende indsigt har på SKALs Efterskole gennem årene medført flere tiltag på det pædagogiske område. Bl.a. en anerkendende tilgang til eleverne, viden om værdien af undervisnings- og læringsstile samt en introduktion af et logbogssystem: På SKALs har du en lærer som personlig vejleder. Vejlederen coacher dig så du finder din bedste læringsstrategi. I begyndelsen af hvert semester har du sammen med din kontaktlærer en udviklingssamtale, hvor I sammen går igennem de langsigtede kundskabsmål. Dette følges op hver uge. Udviklingssamtalerne dokumenteres i din logbog. I logbogen opregnes mål og strategier for din læring.

Hovedbegrundelsen

Baggrunden for efterskolens organisering er at give eleverne mulighed for at blive undervist på kryds og tværs for på denne måde at blive udfordret maksimalt.

På SKALs tror vi på, at undervisningen bedst lykkes for både lærere og elever, hvis alle er placeret på lige præcist det niveau, der passer til den enkelte. Dette forudsætter en fleksibel organisering og gruppestørrelser, der afspejler elevernes mangfoldige læreprocesser.

Endvidere forudsætter en sådan tænkning nye læringsrum, vi vælger at benævne 'ude' og 'hjemme': 'Ude' er en mulighed for holddeling på tværs af klasser og årgange, mens 'hjemme' er i klasserne. En organisering, som bygger på en differentieret tilgang med 'hjemme' og 'ude', kvalificerer elevernes mangfoldige læreprocesser, da det motiverer og udfordrer den enkelte elev, der hvor hun/han er.

Nyere forskning viser, at undervisning på tværs af alder og klasser medfører, at lærere anvender mere udviklingsrelevant praksis og sætter ind med mere differentierede metoder, og at eleverne lærer meget af hinanden. Det kaldes aldersintegreret undervisning.

Fleksible grupper

Fleksible grupper er her nøgleordet. Det er elevens behov, der styrer organiseringen. Elevgrupperinger kan dannes på baggrund af interesser, undervisningsbehov, samarbejde og læringsstil. F.eks. kan undervisning i matematik ske i homogene grupper med elever på samme udviklingstrin, uanset årgang.

Efterskolens lærere laver fælles årsplan. Der indtænkes materialer på forskellige niveauer ("blå", "rød", "sort"), læringsstile, samt planlægges hvornår eleven er "hjemme" (i sin klasse), og hvornår eleven er "ude" (sammen med "ligesindede"), hvor der kan opdeles efter den enkelte elevs faglige niveau eller læringsstil eller køn eller tema, og hvor der endnu mere end "hjemme" skal tages ansvar for egen læring.

Efterhånden som eleverne udvikler sig, reorganiseres grupperne tilsvarende. Tilrettelæggelsen tager udgangspunkt i variationen i evner og behov, og eleverne grupperes efter niveau eller efter, hvordan de kan befordre hinandens læring.

Prøver
Alle elever på NIENDE - TIENDE afslutter året med henholdsvis FP9 og FP10. Herudover afsluttes undervisningen i engelsk med en Cambridge prøve, da Cambridge engelsk er integreret i faget engelsk.

Fagene i NIENDE - TIENDE:

NIENDE

TIENDE
CULTURE

TIENDE
SCIENCE


FSA


FS10


FS10

Fagpakke:


Fagpakke:


Fagpakke:

Dansk 6

Dansk 6

Dansk 6

Engelsk 4

Engelsk 4

Engelsk 4

Matematik 4

Matematik 4

Matematik 4

Ty/Fra 4

Ty/Fra 4

Fys/Kemi 4

Fys/Kemi 3

Fys/Kemi 4 (valg)

Ty/Fra 4 (valg)

Historie 1

Samfundsfag 2

Kristendom 1

Culture Projekt 4

Science Projekt 4

Geografi 1

Biologi 1

Idræt 1

I alt: 28 t

I alt: 27 t

I alt: 27 t

Bemærk: Tysk og fysik/kemi er valgfrie fag i TIENDE. Du kan styrke din fremtidige studieretning på gymnasiet ved allerede på SKALs at vælge toning i retning af mere sprog/kultur og mindre Fysik/kemi eller omvendt. Disse fag er valgfrie. Til gengæld SKAL du vælge een af de to TONINGER: Culture eller Science.

I NIENDE - TIENDE deltager du i en uges udvekslings-, sprog- og kulturrejse til Irland.

Til Irland med 0.g på Skals Efterskole

Læs om vores rejse til Irland.

Formål med rejsen til Irland:

  • At møde en anden kultur og at få bekræftet eller afkræftet fordomme
  • At få kendskab til at leve, at handle og at arbejde i et fremmed land
  • At undre sig, erkende og handle i forhold til ny viden
  • At blive bevidst om det land man selv kommer fra
  • At motivere sprogundervisning
  • At tale og skrive på engelsk
  • At få mod til at rejse og til at klare sig på egen hånd i et fremmed land
  • At formidle noget typisk dansk på fremmedsprog
  • At være vært - og dermed ansvarlig - for et genbesøg

Rejsens indhold og form:

Tag med SKALs på en studieretningsrejse til den charmerende by Dublin. Her oplever du gæstfrihed og dejlig atmosfære. Trods sin størrelse på kun 500.000 indbyggere inden for bygrænsen byder Dublin på både kultur, natur, historie og spændende aktiviteter – og der er noget for alle. Vi bor på Jacobs Inn Hostel hele ugen.

Byens historie går tilbage til vikingetiden, og i dag står der stadig mange gamle slotte og bygninger, som sætter et historisk præg på byen, og flere aktiviteter er centreret omkring vikingerne. I Dublin bliver historien levende med de mange interaktive seværdigheder og museer. Det er rejse og læring, når det er bedst. Udover besøget i Dublin er der desuden indlagt et besøg i Belfast, hvor konflikten i Nordirland sættes i en politisk og historisk ramme. Desuden besøges Titanic museet.