Rammer & regler i hverdagen på Skals Efterskole

Tydelige rammer på et efterskoleår

Vi søger gennem undervisningen og samværet at give dig oplevelsen af, hvad det vil sige at leve i et demokratisk samfund. Det udmønter sig i, at vi er fælles om tingene, og at vi alle er lige ansvarlige for, at samværet fungerer på den bedst tænkelige måde. Frihed, ansvar og medindflydelse er kernebegreber i skolens pædagogik.

På Skals tror vi på, at det er tydelige rammer i hverdagen, som giver dig den største grad af frihed. Vi tror på, at en klar udlægning af skolens regler, giver dig den største tryghed og selvbestemmelse i fællesskabet.

Du har således friheden til at være den, du er, inden for skolens rammer. Vi sætter rammerne for det liv, der skal leves på efterskolen, og som vi inviterer dig til at være en del af sammen med dine efterskolekammerater.

Din egen indstilling til efterskoleopholdet har således meget stor betydning for det, du få ud af det.

Husmøde på Skals Efterskole

Ordens- og samværsregler på Skals Efterskole

Udover klare rammer er der også tydelige regler og rytmer.

De fleste af disse er blevet til i dialog med tidligere elevhold, og de drøftes også løbende med de elever, som opholder sig på skolen samt mellem skolens personale og skolens bestyrelse.

Husordenen bygger på tillid og en høj grad af frihed under ansvar.

Som elev skal du medvirke til, at hver enkelt af dine kammerater har det godt og trygt på skolen.

Du vil komme til at bo i et fritliggende elevhus på et 4-sengsværelse. Hver etage er en social enhed, hvor I selv har hovedansvaret for oprydning, rengøring og sikring af en omgangsform, der giver plads til jer alle.

Der er naturligvis mødepligt til undervisningen. Fritagelser kan gives, men kun efter anmodning fra forældrene.

Piger og drenge må færdes på hinandens værelser og etager på bestemte tidspunkter (normalt mellem kl. 08.00 og kl. 22.00).

Når mange mennesker lever sammen på en kostskole, kan adfærdsmulighederne for den enkelte af forståelige grunde ikke være ubegrænsede. Ud fra dette synspunkt er det, at vi fra skolen opstiller nogle få særlige regler til hjælp for jeres samvær med hinanden.

Disse regler er:

  • at du altid søger at medvirke til at skabe det bedste kammeratskab og fællesskab, som bygger på gensidig respekt med plads til alle.
  • at du deltager aktivt i undervisningen og møder til tiden.
  • at du holder dig fra alkohol og narkotiske stoffer.
  • at det er en ret, at der skal være ro otte timer i døgnet, fra kl. 23.00 til kl. 7.00.
Efterskole hvor eleverne bor huse på et campus område
Uddannelsesvejledning på Skals Efterskole

Elevdemokrati på Skals Efterskole

Vi vil ikke lave skole for eleverne men med eleverne. Der skal være plads til, at eleverne kommer til orde med de ideer og holdninger, de har. Der er både formelle og uformelle veje til at få sit budskab frem, og fælles for begge er, at uden fokus på at lytte og møde hinanden med ønsket om en fælles forståelse fungerer demokratiet ikke.

Det er vigtigt, at eleverne har tillid til de ansatte på skolen for på den måde at turde komme med det, de måtte have på hjerte - stort som småt. Til dette har vi også fx etagemøder og interesseråd, der skal sikre, at elverne bliver hørt.

 

To gange om ugen mødes eleverne med kontaktlærere på etagerne 

Her mødes man enten hele etagen sammen, eller man er delt i mindre grupper. På møderne vendes fx de problemstillinger, der måtte opstå, eller man evaluerer, det der er hændt. Vi prøver at motivere de unge til at få sagt, det de vil sige til såvel lærere som hinanden på en god og konstruktiv måde, og samtidig forsøger vi at lære eleverne at lytte og modtage budskabet.

Interesseråd

Interesserådene erstatter det traditionelle elevråd for på den måde at få flere elever engageret i den demokratiske dannelsesproces.

Formålet med skolens interesseråd er således at styrke elevernes demokratiske muligheder og give dem mulighed for indflydelse på skolens hverdag. Interesserådene består af elever, som har meldt sig til disse. Gennem møderne vil eleverne opleve demokratiske principper og mærke, at det kan nytte at involvere sig. Sammen med elevernes repræsentanter vil der desuden være en lærer, der skal bistå med råd og vejledning til afvikling af møder. Eleverne fra interesserådene kan inddrage etagens øvrige elever ved de skemalagte etagemøder. Interesserådene vil i relevante tilfælde have mulighed for at fremlægge forslag for skolens personale ved de ugentlige personalemøder.

Eksempler på interesseråd:

  • Climate Club
  • Trivsel/forbedringer af hverdagen for eleverne
  • Kulturelle foreninger i elevernes fritid
  • EPAS (European Parliament Ambassador School) elever der arbejder med at udbrede kendskabet til EU blandt skolens øvrige elever
  • Sportsaktiviteter (Basketball, fodbold, håndbold osv.)
  • Blå bog
Skals Efterskole har campus område hvor eleverne bor i huse
Undervisning på Skals Efterskole

Rygepolitik på Skals Efterskole

Skals Efterskole er en røgfri skole

... og det betyder, at rygning er forbudt på hele skolens område såvel som uden for skolens område, på ture ud fra skolen samt i hele skoletiden, herunder også i din fritid, mens du er i skolens varetægt. Forbuddet gælder således også under transport/rejse til og fra skolen i forbindelse med weekender og ferier.

Rygeforbuddet gælder for alle: Elever, lærere, forældre og besøgende.

I praksis betyder det, at rygning kun kan finde sted, når du er hjemme på weekend eller ferie.

Rygning er ikke umiddelbart bortvisningsgrund. Forinden er der samtaler med dig og dine forældre. Overtrædelse af rygeforbuddet kan i gentagelsestilfælde medføre bortvisning.

Ovenstående gælder også for e-cigaretter, snus og lignende.

Fællesmøde i campus på Skals Efterskole