Velkommen til Skals Efterskole

Her kan du få et indblik i, hvordan livet leves på vores efterskole, og hvad vi kan tilbyde netop dig

Vi er en grundtvigsk efterskole, som vægter, at det skal være sjovt, trygt og udviklende. Vi lægger desuden stor vægt på høj faglighed og internationalt samarbejde.

Med en placering lidt nord for Viborg i det midtjyske er der gode trafikale forbindelser til skolen med busser og tog. Elever og forældre er i øvrigt en del af en samkørselsgruppe på Facebook.

Unge mennesker er heldigvis meget forskellige, og derfor er det vigtigt, at du får valgt en skole, hvor holdninger og ideer stemmer rimeligt overens med hjemmets, og hvor du kommer til at beskæftige dig med noget, der interesserer dig. Vi håber, du finder frem til det rigtige valg for dig.

Vi har 160 elever fordelt på almene 9. og 10. klasser, IGCSE-klasser (Cambridge) også både 9. og 10. klasser samt vores SIP-klasse, en prøvefri international projektklasse på 10. årgang.

Vi er inspireret af Grundtvigs tanker om, at vi gennem samvær, samtale og undervisning kan blive klar til livet.

Skals Efterskole skiltet

Almendannende undervisning

Sideløbende med almendannende undervisning lægger vi vægt på at dygtiggøre og motivere dig til at møde, de krav fremtidens samfunds- og erhvervsliv stiller

Dette gør vi ved:

 • at øge din indsigt i internationale forhold.
 • at viden om samfundsforhold prioriteres.
 • at stille store faglige krav til dig.
 • at engelsk bruges såvel i faglige som sociale sammenhænge.

I et samarbejde med dig og dine forældre gør vi alt for at forberede dig fagligt såvel som menneskeligt på din voksentilværelse.

Det betyder, at vi giver dig:

 • en solid boglig undervisning, som gør det muligt for dig at komme sikkert videre med en ungdomsuddannelse.
 • bevidsthed om den omverden, som du er en del af, og herunder at give dig mod og inspiration til at bruge de muligheder, som samfundet giver, men også at tage medansvar for udviklingen. Vi søger at gøre dig til en aktiv, positiv og kritisk aktør i samfundslivet (både i dit nærmiljø og på den store internationale arena).

Efterskoletiden bliver for langt de fleste noget helt enestående. Det hverken kan eller skal forklares alene på denne hjemmeside. Nu glæder vi os bare til at møde dig her på skolen, så du ved selvsyn kan konstatere, om Skals Efterskole er noget for dig!

Almendannende undervisning på skals efterskole

Skals Efterskoles særlige profil

Vi forbereder dig til din ungdomsuddannelse med et ambitiøst og spændende læringsmiljø.

Vi er en boglig efterskole, og vi giver faglige udfordringer til de elever, vi tilbyder en plads i efterskolens 9. eller 10. klasse.

 • Vores internationale arbejde er en naturlig del af livet og de daglige aktiviteter på skolen.
 • Vi ser dig som verdensborger, der har rettigheder og pligt til at øve indflydelse, der hvor du er.
 • Vores undervisning er baseret på brugen af it, så du skal medbringe egen bærbar computer.
 • Sang, fortælling, dialog og fællesskab er en naturlig del af efterskolehverdagen.
 • Gymnastik, sang, morgennyheder, fortælling og dans er obligatorisk for alle elever.

I praksis består din skolehverdag af mange ting: Boglig undervisning, linjefag, valgfag, praktiske gøremål (rengøring og madlavning) og en masse fælles arrangementer på og uden for skolen.

Efterskoletiden bliver for langt de fleste noget helt enestående. Det hverken kan eller skal forklares alene på denne hjemmeside. Nu glæder vi os bare til at møde dig her på skolen - så du ved selvsyn kan konstatere, om Skals Efterskole er noget for dig!

Undervisning på Skals Efterskole

Boglig efterskole med højt fagligt niveau

Den boglige undervisning er vigtig. Der lægges stor vægt på, at du lærer noget og rykker dig fagligt, personligt og socialt. Du har mange timer, og vi forventer, at du engagerer sig og arbejder koncentreret med alle opgaver.

Vi er ikke en efterskole for dig, hvis du pga. skoletræthed ikke længere orker boglig undervisning. Dertil fylder de boglige fag for meget i vores skema.

Da vi også har elever, som ikke har dansk som modersmål, foregår en del af vores fællesmøder på engelsk.

 

Fremtiden

Et ophold på Skals Efterskole forbereder eleverne til deres foretrukne ungdomsuddannelse. Gennem undervisning og samvær med gode kammerater rustes vores elever til at møde forskellige udfordringer. Efterskolens uddannelsesvejledere støtter eleverne i at vælge den rette ungdomsuddannelse, og dygtige lærere, som alle brænder for deres fag, støtter dig til at løfte dit faglige niveau. Således er vejledningen en integreret del af skolens samlede pædagogiske tilbud.

Afgangsprøver

På Skals Efterskole afsluttes alle obligatoriske fag med folkeskolens afgangseksaminer FP9 og FP10.

Cambridge IGCSE-klasserne  afslutter med IGCSE-eksamener.

9. Cambridge går til eksamen i såvel den danske FP9 som den engelske Cambridge IGCSE-eksamen i fagene engelsk (English), matematik (Mathematics), fysik (Physics) og tysk/fransk (German eller French). Her er det dog de danske eksamener, der først og fremmest lægges vægt på.

10. Cambridge koncentrerer sig primært om Cambridgeeksamener i engelsk (English), matematik (Mathematics), fysik (Physics) eller biologi (Biology), Global Perspectives og et af fagene tysk, fransk (German eller French) eller Economics. Desuden bliver du undervist i dansk eller dansk som 2. sprog, men der er ingen eksamen i disse to fag.

Lektier

Alle elever har obligatorisk studietime hver dag. Studietimen giver dig mulighed for at fordybe dig fagligt, samtidig med at du lærer gode studievaner. Har du ikke lektier for til næste dag, laver du lektier til tiden frem, og så har (næsten) alle altid noget. Ellers forbedrer du allerede tilsyneladende færdiggjorte lektier, eller du går mere i dybden. Det er en studietime - så ALLE har et eller andet at forberede.

Efterskole med international profil

Skolen søger i sin hverdag kontakt med den internationale verden. Vi anser dig for at være en verdensborger, der gerne vil gøre en forskel i verden! Vi taler meget om verden og verdens udfordringer, og vi henter udenlandske gæstelærere til skolen samt spændende foredragsholdere. Da vi typisk har mange elever, som kommer med en skolebaggrund i udlandet eller har udenlandske forældre, vil du opleve en hverdag, som er præget af det engelske sprog. Da vi samtidig har et udvekslingsprogram med unge fra Vietnam, vil du møde dem med alt det, der er dem. De er unge som dig, og I har ofte meget mere til fælles, end du lige havde forestillet dig. Du kommer i årets løb på minimum to udenlandsrejser. Se meget mere om rejserne med Skals Efterskole her

Skoletal for Skals Efterskole

Eleverne kommer godt videre fra Skals Efterskole

Ifølge undervisningsministeriets "Skoletal for karakter og overgang til ungdomsuddannelse” klarer vores elever sig væsentlig bedre end landsgennemsnittet ved 9. klasses afgangsprøve.

Samtidig starter 95,7% på en ungdomsuddannelse efter 9. klasse, hvor landsgennemsnittet er 82,9%.

Se tallene her